Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Kraśnik
Gmina Kraśnik
Adres:  
Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat Gminy -(081)884 34 27
Fax:  
(081) 884 37 87
E-mail:  
sekretariat@gminakrasnik.pl

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodków Drugi Gmina Kraśnik - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Data ogłoszenia:
2021-05-06
Termin składania ofert:
2021-05-14 08:30
Treść:

2021/BZP 00047638/01

NOTICES.MY_NOTICES.DETAILS.undefined

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanit(...)'

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanit(...)'

a.    SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Kraśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818843427

1.5.8.) Numer faksu: 818843787

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krasnik.e-bip.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

b.    SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanit(...)'

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5b28fba-ae5e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047638/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 13:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004934/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

c.     SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://krasnik.e-bip.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/gminakrasnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w SIWZ w IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kraśnik jest Pani Magdalena Lenart, kontakt: tel. 81 884 34 27, mail inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania: a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) usunięcia danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, których mowa wart. 18 ust. ***; e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.7) Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych udziałem w postępowaniu. obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 8) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno włączeń, których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

d.    SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 146300,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe obejmujące opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodków Drugi Gmina KraśnikZakres zamówienia obejmuje w szczególności:a) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, uwzględniając branżę elektryczną oraz AKPiAb) Zaprojektowanie sieci głównej około 3500 mb.;c) Zaprojektowanie przyłączy około 1500 mb.;d) Zaprojektowanie kanałów tłocznych około 300 mb.;e) Zaprojektowanie przepompowni ścieków – 2 szt.;f) Opracowanie operatu wodnoprawnego g) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów;h) Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie;i) Uzyskanych aktualnych map dla celów projektowych,j) Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji drzew i krzewów wraz z projektem ochrony drzew i krzewów, a także w razie potrzeby uzyskanie decyzji na wycinkę drzew;k) Opracowanie projektu branży drogowej w zakresie odtworzenia nawierzchni (o ile będzie wymagany);l) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego;m) Uzyskanie uzgodnień z właścicielami posesji dotyczące lokalizacji projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej,n) Opracowanie projektu branży elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,o) Uzgodnienia z zarządcami dróg objętych zakresem opracowania,p) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót;q) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzulą jej prawomocności lub zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót z brakiem sprzeciwu odpowiedniego Organu;r) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót;s) Opracowanie STWiOR oraz BIOZ;t) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego (koncepcji), Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację dostarczonego Zamawiającemu projektu wstępnego (koncepcji). Do koncepcji należy dołączyć pisemne zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren i wykonanie robót.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. projektu wstępnego wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) w formie plików .pdf.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w nw. zakresie:a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (lub projekt budowlano-wykonawczy) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekty branżowe: kanalizacyjny, konstrukcyjny, elektryczny, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę potrzeb) – 4 egz.,b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,c) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w miarę potrzeb) - 2 egz.,d) decyzja środowiskowa -2 egz.,e) przedmioty robót - 4 egz.,f) koszty inwestorskie ¬-4 egz.,g) informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2egz.,h) opracowanie wniosku o decyzję na usuniecie zieleni (w miarę potrzeb) – 1 egz. Wszystkie wyżej wymienione załączniki będą dostarczone Zamawiającemu na nośniku informatycznym (np. płyta CD, pendrive) w formacie PDFW ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kraśniku;b) przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego ( w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia;c) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancyjnym – co najmniej 2 razy;d) wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzór autorski obejmuje: - stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia; - uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez Kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich do projektu budowlanego;- wyjaśnienie Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzenie szkiców w dzienniku budowy;- udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji;e) wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy – przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacyjnych:- w zakresie używania- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu;- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską i techniką cyfrową;- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono- wprowadzono do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy a także udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet;f) W wyniku przeniesienia praw zgodnie z pkt e), Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności;g) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu. h) Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań Utworu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Dodatkowe uwagi do zamówienia:- szczegółowość projektu budowlano – wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wyceną robót przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;- opracowanie przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego;- dokumentacja składająca się na przedmiot zamówienia winna być wykonana w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć . Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań;Wykonawcy zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców , jakie powstaną w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem ewentualnych rysunków/opracowań uzupełniających;- opracowanie projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako wymogu złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert dla poszczególnych części n/w kryteriów oceny. 1. Kryteria oceny ofert:1) cena*-60%,2) doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia -40%.* -ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:przy kryterium cena:Ce = (Cn I Co) x 60 pkt, gdzie:Ce -przyznane punkty w kryterium cena;Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co-cena oferty ocenianej (brutto).Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.przy kryterium doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia:waga kryterium 40 %W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Projektanta:1) posiadającego uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, którymi wykonawca dysponuje w celu potwierdzenia spełnienia warunku działu w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;2) którymi Wykonawca dysponuje i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.i przyznawać punkty jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała dokumentacje projektowe obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego.Punktacja za doświadczenie projektanta przyznana będzie w następujący sposób:a) opracowanie od 0 do 2 dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę – 0 pkt;b) opracowanie 3 dokumentacji projektowych obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę – 10 pkt;c) opracowanie 4 dokumentacji projektowych obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę – 20 pkt;d) opracowanie 5 dokumentacji projektowych obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę – 30 pkte) opracowanie 6 i więcej dokumentacji projektowych obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę – 40 pktcd. w sekcji IX- Pozostałe informacje

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

e.     SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:- min. 1 osobą która posiada wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych.3. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach winnych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ metodą „spełnia”/,,nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ („oświadczenie wstępne”), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób okres udostępnienia wykonawcy wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (opatrzone odpowiednim podpisem). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg załącznika nr 9 do SIWZ.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3,4, 5 oraz 6 ustawy Pzp - wg załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotycy

f.      SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (opatrzone odpowiednim podpisem). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg załącznika nr 9 do SIWZ.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

g.    SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

h.    SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminakrasnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 13.04.2021 r. do godz. 8:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-14

i.       SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. do kryteriów oceny ofert:WAŻNE. UWAGA!!!W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty:1) wykaz wskazujący dedykowaną przez Wykonawcę osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającego uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, określający opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje o pozowanie na budowę, a które osoba ta wykonała w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert. Wykaz Wykonawca winien sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;2) dowody potwierdzające wykazane dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba była ich autorem np.:- protokołu odbioru dokumentacji projektowych,- protokoły zdawczo odbiorcze dokumentacji projektowych,- oświadczenie wykonawcy usług lub inwestora, potwierdzające że dedykowana osoba pełniła w wykazanych przedsięwzięciach funkcję projektanta,- oświadczenie dedykowanej osoby, potwierdzające że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcji projektanta.Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane dokumentacje projektowe obejmowały budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje o pozowanie na budowę i zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba jest ich autorem.Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta nie posiada doświadczenia w realizacji dokumentacji projektowych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto (każda usługa) dla których zostały wydane decyzje o pozowanie na budowę tj. wykonawca nie wykaże doświadczenia projektanta – Zamawiający w takim przypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.Zamawiający przyzna również O pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:- nieprzedłożenie przy ofercie wypełnionego wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;Nieprzedłożenie przy ofercie dowodów, o których mowa wyżej, potwierdzających że wykazane dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba jest ich autorem;- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba jest ich autorem.UWAGA:Ww. dowody potwierdzające, że wykazane dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba jest ich autorem muszą zostać załączone przez Wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty/dowody te nie podlegają złożeniu ani uzupełnieniu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera z pośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ofertę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób o którym mowa w zdaniu drugim, Zamawiający wzywa wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

 

 

Ogłaszający:
Wójt Gminy Kraśnik
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Łukasz Janik
dodano do BIP dnia 06-05-2021 14:20:33
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu